Natuurbeheer met schapen

Natuurbeheer door begrazing met schapen is de laatste jaren sterk in opkomst. Het blijkt dat de ecologische en economische aspecten van deze vorm van natuurbeheer duidelijke voordelen biedt ten opzichte van mechanisch onderhoud van openbaar groen, terreinen en natuurgebieden. Daarmee is er meer vraag gekomen naar bedrijven die een specialisatie hebben in begrazing door schapen.

Steeds meer terreinbeheerders/gemeentes kiezen ervoor om het openbaar groen, stadswallen, bermen, dijken en industriegebieden, heide- en natuurgebieden op ecologische wijze te gaan beheren.

Er wordt gewerkt aan een ecologische samenhang en stadsnatuur is vaak de  hoofdstructuur. Het inzetten van schaapskuddes kan bijdragen aan het behalen van de na te streven doelstellingen.

Vaak vindt men in de stadsnatuur een afwisseling van natuurgraslanden, waterpartijen, struweel en bos. Grazende schaapskuddes kunnen hier een fraai landschap creëren, waarbij de diverse landschapsvormen in elkaar overlopen met een afwisseling van open, halfopen en meer gesloten beelden.

Ecologische voordelen

Doordat schapen het gras en ruigtekruiden opeten, ontstaat er ruimte voor andere bloemen. Via hun vacht en hoeven transporteren de grazende schapen zaden van planten en kruiden van het ene naar het andere terrein. Daardoor ontstaat in de jaren daarna een grotere variatie aan bloemen, met als gevolg meer insecten. Dit voedselaanbod trekt weer verschillende vogels aan. De kudde zorgt tevens voor het herstel en de versterking van de ecologische groenstructuur.

CO2- neutraal

Een steeds belangrijker argument om het openbaar groen door schapen te laten begrazen, is de hoge mate van duurzaamheid van de beheermethode. Begrazen is milieuvriendelijker. We streven ernaar zoveel mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Beleving

Een schaapskudde in de stad is natuurlijk ook een erg leuke beleving voor inwoners. Bovendien biedt het ook mogelijkheden voor educatieve en recreatieve projecten.

© Copyright Stadsherders.nl